Find us on social media

 
Procesbeschrijving
1. Intake: 1 uur
 • Ondertekenen betalingsvoorwaarden en melden privacy en klachtenreglement
 • Bepalen type traject (gericht op werk of niet)
 • Doelstellingen / stappenplan van de begeleiding bepalen /omschrijven wat als succesvol wordt ervaren. De volgende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van een reintegratietraject:

  • Intake
  • Assessment: afhankelijk van de hulpvraag wordt er gericht onderzoek gedaan naar persoonlijkheid, intelligentie, probleemoplossend vermogen, psychische draagkracht / psychiatrische klachten, beroepskeuze en persoonlijk profiel m.b.t. de arbeidsmarkt.
  • Psychosociale training
  • Activiteiten formuleren
  • Oriëntatie op werk
  • Contact maken / netwerk opbouwen
  • Schakelen met eigen, bestaande netwerk
  • Sociaal maatschappelijke activering
  • Sollicitatietechnieken (schriftelijk, presentatie etc)
  • Samen acties ondernemen
  • Monitoring: samen op pad, follow up gesprekken
  • Bemiddeling
  • Plaatsing
  • Nazorg

 • Vastleggen in voorblad en actielijst
 • Schrijven intakerapportage
 • Bepaling duur van traject i.o.m. opdrachtgever
2. Vervolggesprekken: 1 tot 1,5 uur
 • Vastleggen frequentie: wekelijks, tweewekelijks, maandelijks
 • Vastleggen kernwoorden elk gesprek in actielijst en afspraken in actielijst over wie wat doet dus verdeling taken
 • Afspraken huiswerk vastleggen / bespreken huiswerk
Tussentijdse evaluatie en mogelijke bijstellingen
 • Evalueren van het stappenplan
 • Bijstelling duur traject waar nodig
 • Bijstelling doelen waar nodig
 • Rapporteren behaalde doelen: succes en stagnatie
 • Vaststellen: voortzetting traject? Verandering traject? Afronding traject?
Eindgesprek
 1. Behaalde doelen / eindevaluatie
 2. Opties bespreken m.b.t. veranderen doelstelling: is er bijvoorbeeld een PGB nodig, meer psychische ondersteuning of blijft reïntegratie voorop staan?
 3. Afsluiting / doorverwijzing
 4. Een eindrapportage: plaatsing / geen plaatsing & motivatie
Nazorg
 • Nabellen of mailen gedurende de drie maanden waarin de nazorg van een traject wordt geboden.
 • Indien van toepassing: schakelen met opdrachtgever of bijvoorbeeld nieuwe werkgever, derden
 • Nazorgrapportage twee a drie maanden na afronding traject indien nog nodig.